Naudojimosi taisyklės

Bendrosios nuostatos

   1. Sąvokos

1.1 Platforma – tai internetinė svetainė, pasiekiama internetiniu adresu www.kon.lt, kurioje juridiniai ir fiziniai asmenys, veikdami savo interesų pagrindu ar atstovaudami ir veikdami kitų subjektų interesų pagrindu, gali organizuoti bei dalyvauti organizuojamuose pervežimo konkursuose laikydamiesi Platformos taisyklių;

1.2 Krovinio savininkas – asmuo, kuris laikydamasis Platformos taisyklių organizuoja konkursą krovinio pervežimui bei išsirenka laimėtoją arba atšaukia konkursą. Krovinio savininku tampama registracijoje pasirinkus įmonės tipą: gamybe / prekyba.

1.3 Logistikos įmonės atstovas – asmuo, kuris laikydamasis Platformos taisyklių teikia pasiūlymus organizuojamiems konkursams. Logistikos įmonės atstovu tampama registracijoje pasirinkus vieną iš įmonės tipų: ekspeditorius, vežėjas. Aiškumo tikslais nurodoma, kad Logistikos įmonės atstovas gali būti ir Krovinio saviniku (pvz., jei ne tik dalyvauja konkursuose, bet taip pat ir pats organizuoja konkursus krovinio pervežimams), organizuojančiu konkursą, tačiau vieno konkretaus konkurso atžvilgiu jis yra tik Logistikos įmonės atstovas arba tik Krovinio savininkas.

1.4 Vartotojai – Platformoje prisiregistravę asmenys, galintys dalyvauti konkursuose arba organizuoti konkursus vadovaudamiesi ir laikydamiesi platformoje nustatytų taisyklių.

1.5 Taisyklių šalys – tai sąvoka naudojama aiškumo tikslais, kai turimi omenyje tiek Krovinio savininkas, Logistikos įmonės atstovas ir kiti asmenys, kurie naudojasi platforma konkurso skelbimo ar konkurso ieškojimo pagrindais.

1.6 Taisyklės – tai šios naudojimosi Platforma taisyklės ir sąlygos, kurios apibrėžia Platformos teikiamus funkcionalumus, suteikiant sąlygas Vartotojams (tik tuo atveju, kai sutinkama laikytis Platformos Taisyklių) naudojantis Platforma organizuoti konkursus pervežimams arba teikti pasiūlymus. Taisyklėmis yra reguliuojami santykiai:

1.6.1 Tarp Krovinio savininko ir Platformos operatoriaus: Krovinio savininkui: a) organizuojant konkursą pervežimui naudojantis Platforma; b) Pasirenkant konkurso laimėtoją; c) Atšaukiant arba nutraukiant konkursą; d) Savarankiškai pasirenkant savo nuomone patikimus partnerius; e) Atsakant į klausimus apie konkursą ir konkurso sąlygas;

1.6.2 Tarp Logistikos įmonės atstovo ir Platformos operatoriaus: Logistikos įmonės atstovui: a) Teikiant pasiūlymus Krovinio savininkui; b) Užduotant klausimus apie konkursą ar jo sąlygas;

1.7 Duomenys – asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, įmonės pavadinimas ir kiti, nurodomi registracijos Platformoje metu bei vėliau pateikti Platformoje prie pateikto pasiūlymo ar organizuojamo konkurso.

1.8 Lankytojas – tai asmuo, kuris nėra atlikęs Svetainėje registracijos, įskaitant atvejus, kai registracijos procedūra yra pradėta, tačiau nebaigta.

1.9 LR – Lietuvos Respublika;

1.10 Patikimas partneris – Krovinio savininko manymu patikimas Logistikos įmonės atstovas, kuris pridedamas Patikimų partnerių skiltyje įvedant jo el. pašto adresą. Platforma negarantuoja ir negali garantuoti, kad asmens pasirinkti partneriai yra patikimi.

1.11 Konkursas – Pateikta krovinio informacija, kuri paskelbiama visiems Logistikos įmonių atstovams su galimybe teikti pasiūlymus. Konkursai gali būti dviejų tipu:

          1.11.1 Atviras – teikti pasiūlymus gali visi sistemoje esantys Logistikos įmonių atstovai.

          1.11.2 Uždaras – teikti pasiūlymus gali tik Patikimi partneriai.

1.12 Konkurso pabaiga – kuomet pasirenkamas konkurso laimėtojas arba atšaukiamas konkursas.

   1. Taisyklių galiojimas, keitimas ir kiti galimi atvejai, susiję su taisyklėmis

2.1 Šios Taisyklės susistemina informaciją, susijusią su veikla Platformoje, pateikiant atitinkamas nuorodas į detalesnės informacijos vietas, t.y. Taisykles sudaro informacija, pateikta šiose taisyklėse, bei informacija, prieinama per aktyvias nuorodas.

2.2 Taisyklių įsigaliojimo momentas: Lankytojo sutikimu ir įsipareigojimu laikytis Taisyklių laikomas momentas, kai Lankytojas paspaudžia „Aš perskaičiau, sutinku ir įsipareigoju laikytis Taisyklių“ (arba kitokio turinio sakinį, jeigu pateikiamas kitoks sakinys, nei nurodytas šiame punkte). Naudojimosi Platforma taisykles galima perskaityti paspaudus puslapyje punktą Naudojimosi taisyklės arba ant nuorodos Lankytojui atliekant registraciją, t.y. kuriant savo asmeninę paskyrą Platformoje.

2.3 Taisyklių galiojimo apimtis: aiškumo tikslais nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Lankytojas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis. Lankytojui turint pastabų arba norint elgtis kitokiu būdu nei tas, kuris nurodytas Taisyklėse, yra reikalaujama gauti išankstinį Platformos operatoriaus rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus atitinkamai pakeistos Taisyklės.

2.4 Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimai: visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento Platformoje, išskyrus atvejus, kai Platformoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo data. Aiškumo tikslais nurodoma, kad Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo momentas negali būti siejamas su el. pranešimų apie Taisyklių pakeitimus–papildymus gavimo ar jų perskaitymo momentu. Jeigu Vartotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais–papildymais, jis praranda teisę naudotis Platforma ir (ar) joje teikiamomis paslaugomis.

2.5 Pažeidęs www.kon.lt taisykles, vartotojas gali būti suspenduotas neribotam laikui. Blokavimas reiškia, kad vartotojas negalės prisijungti naudodamas savo el. paštą, telefoną, IP adresą ir kitus kontaktinius duomenis.

   1. Naudojimasis Platforma, konkurso organizavimo etapai

3.1 Procesas, susijęs su konkurso organizavimu susideda iš tokių etapų:

   1. Registracija;
   2. Krovinio informacijos suvedimas;
   3. Krovinio pervežimo konkurso paskelbimas;
   4. Pasiūlymo teikimas;
   5. Gautų pasiūlymų peržiūra;
   6. Konkurso pabaiga;

Toliau šioje Taisyklių dalyje pateikiama informacija yra suskirstyta į etapus, nurodytus šių Taisyklių 3.1 punkte:

   1. Registracija:

1.1. Organizuoti konkursus bei juose dalyvauti Platformoje gali tik registruoti Lankytojai, kurie atlieka registraciją, susipažįsta su platformos taisyklėmis, pateikia registracijai būtinus Duomenis bei tampa Vartotojais.

1.2. Dėl Platformoje pateikiamų duomenų panaudojimo bei apsaugos detalesnė informacija pateikiama Platformos skiltyje Privatumo politika.

   1. Krovinio informacijos suvedimas:

2.1. Krovinio savininkas privalo suvesti korektišką informaciją apie krovinį.

2.2. Krovinio savininko konkurse yra pateikiama pagrindinė krovinio informacija, t.y. nurodomi krovinio siuntimo tipas, išmatavimai, pristatymo ir iškrovimo vieta, laikas ir kt.

2.3. Platforma neatsako už krovinio savininko konkurse iškeltus punktus, už jų koregavimą, salygų keitimą, konkurso neįvykdymą ar atsisakymą vykdyti, kai paaiškėja aplinkybių, kurios lemia krovinio savininko atsisakymą teikti paslaugą konkurso nugalėtojui.

   1. Krovinio pervežimo konkurso paskelbimas:

3.1. Krovinio savininkas patvirtina suvestą krovinio informaciją bei paskelbia konkursą.

3.2. Logistikos įmonės gauna pranešimus el. paštu apie naują krovinį bei mato pagrindinę krovinio informaciją ir Krovinio savininko atstovaujamos įmonės pavadinimą.

   1. Pasiūlymo teikimas:

4.1. Logistikos įmonė teikia pasiūlymą, t.y. nurodoma pagrindinė informacija tokia kaip kaina, pristatymo sąlygos, tranzito laikas ir kt.

   1. Gautų pasiūlymų peržiūra:

5.1. Krovinio savininkas gali peržiūrėti pateiktus pasiūlymus, nurodoma pagrindinė pasiūlymų informacija, tokia kaip Logistikos įmonės pavadinimas, Logistikos įmonės atstovo vardas, telefono numeris, kaina ir kt.

   1. Konkurso pabaiga:

6.1. Krovinio savininkas išsirenka tinkamiausią pasiūlymą:

6.1.1. Krovinio savininkas pamato pasirinkto pasiūlymo pateikusios Logistikos įmonės atstovo detalius kontaktus.

6.1.2. Visi konkurso dalyviai yra informuojami el. paštu apie konkurso pabaigą. Nurodoma anonimiška kainų lentelė, kurioje matosi užimta vieta pagal kainą bei kitų vežėjų pateiktos kainos. Ši informacija taip pat matoma ir Platformoje tiek konkurso eigoje, tiek ir pabaigoje.

6.1.3. Konkurso laimėtojas yra informuojamas el. paštu apie laimėjimą el. paštu. Laiške nurodo Krovinio savininko kontaktinė informacija, pateikta registracijos metu.

6.1.4. Platforma neatsako ir neprisiima atsakomybės, už Logistikos įmonės pateikto pasiūlymo keitimą, koregavimą ar atsisakymą suteikti paslaugą krovinio savininkui.

6.2. Krovinio savininkas atšaukia konkursą. Negavus tinkamo pasiūlymo, konkursas gali būti atšauktas:

6.2.1. Visi konkurso dalyviai yra informuojami el. paštu apie konkurso pabaigą. Laiške nurodoma atšaukimo priežastis bei užimta vieta pagal kainą. Ši informacija taip pat matoma ir Platformoje.

   1. Duomenų saugumo nuostatai

4.1 Platformos operatorius patvirtina, kad Lankytojų pateikti duomenys bus  prieinami tik konkursų organizavimo el. platformoje www.kon.lt tikslais.

4.2 Platformos operatorius įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims nesusijusiems su platformoje rengiamais konkursais. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Vartotojų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

4.3 Duomenys susiję su konkursų rezultatais yra archyvuojami Platformos operatoriaus duomenų bazėje.

   1. Atsakomybė

5.1 Vartotojai yra visiškai atsakingi už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Vartotojas nepateikia tikslių asmens duomenų, Platformos operatorius neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Vartotojo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

5.2 Platformos operatorius neatsako už Vartotojų patirtus nuostolius naudojantis platforma.

5.3 Platformos operatorius neatsako už tolimesnį Krovinio savininko bei Logistikos įmonės atstovo santykį po pasibaigusio konkurso.

   1. Nepaprastosios aplinkybės

6.1 Pagal šias Taisykles įsipareigojimus prisiėmusios šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Taisyklėse numatytų prievolių neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force-majeure) sukeltų aplinkybių.

6.2 Taisyklių prasme nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį ar reiškinį, kurių šalys negali kontroliuoti, ir kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“, patvirtintose 1996-07-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.840.

6.3 Taisyklių šalis, teigianti esant nenugalimos jėgos aplinkybei ar aplinkybėms, privalo apie tai raštu informuoti kitą šalį kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po tokios nenugalimos jėgos aplinkybės ar aplinkybių atsiradimo momento, nurodant tokios nenugalimos jėgos aplinkybės ar aplinkybių prigimtį ir tikėtiną tokios aplinkybės tęstinumo laiką.

6.4 Taisyklių šalis, neįvykdžiusi 6.3. punkte nurodyto įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų dėl Taisyklėse numatytų prievolių neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, remdamasi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, ir įsipareigoja atlyginti visus kitos Taisyklių šalies patirtus nuostolius.

   1. Baigiamosios nuostatos

7.1 Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

7.2 Šių taisyklių pagrindu atsiradusiems santykiams taikoma LR teisė.

7.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.